لیست محصولات – ساختار شبکه ای

فرش دستبافت ریشه ابریشم ۳ متری نقشه خطیبی

فرش دستبافت ۳ متری نقشه ماهی در هم ، هنر دست بافندگان تبریز

فرش جفت دستبافت ۳ متری نقشه ماهی در هم

فرش دستبافت ۳ متری نقشه ماهی در هم ، هنر دست بافندگان تبریز

فرش جفت دستبافت ۳ متری نقشه ماهی در هم

فرش دستبافت ۳ متری نقشه ماهی در هم ، هنر دست بافندگان تبریز

فرش جفت دستبافت ۳ متری نقشه نوین فر

فرش دستبافت ۳ متری نقشه نوین فر ، هنر دست بافندگان تبریز

فرش جفت دستبافت ۳ متری نقشه خطیبی

فرش دستبافت ۳ متری نقشه خطیبی، هنر دست بافندگان تبریز

قالیچه دستبافت ماهی در هم موج مهر

فرش دستبافت ۱.۵ متری جفت نقشه ماهی در هم موج مهر ، هنر دست بافندگان تبریز

قالیچه دستبافت ذرع و نیم نقشه نوین فر

فرش دستبافت ۱.۵ متری نقشه نوین فر ، هنر دست بافندگان تبریز

قالیچه ۳ متری نقشه جواد قلم

فرش دستبافت ۳ متری نقشه جواد قلم لاکی ، هنر دست بافندگان تبریز